Photo: Ebisu Yoko-cho, Tokyo, Japan. September 2012